{"total":403,"stores": [ {"name":"CN Hà Nội","web_address":"555 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7448.846310487344!2d105.946055!3d21.015748!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8c7559a981b%3A0x8526432024bac325!2zNTU1IE5ndXnhu4VuIMSQ4bupYyBUaHXhuq1uLCBHaWEgTMOibSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1570245684824!5m2!1svi!2sus","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Model","web_address":"66 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.9734584248617!2d106.62343251428724!3d10.813342961469345!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752be0f1805d77%3A0x6ce6d22232a5ed90!2zNjYgTMawdSBDaMOtIEhp4bq_dSwgUGjGsOG7nW5nIDE1LCBUw6JuIFBow7osIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1570245766795!5m2!1svi!2sus","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"} ] }